ประสิทธิภาพของการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์และสารต้านออกซิเดชั่นของสมุนไพรตระกูลเหง้าในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. วิศรุตา กิ่งชัยภูมิ, "Antimicrobial and antioxidation activities of essential oils in Chinese sausage (Kun-Chiang)", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2012, หน้า 156-162
Publish Year International Conference 1
2010 exนางสาววิศรุตา กิ่งชัยภูมิ, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial and Antioxidative Activities of Essential Oil in Chinese Sausage (Kun-Chiang)", Food Innovation Asia Conference 2010, 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย