โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2013 exSrithong, P., exKajsongkram, T., exBangchonglikitkul, C., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Ethanol Concentration on Cyanidin-3-Glucoside, Total Monomeric Anthocyanins, Total Phenolic Content and Radical Scavenging Properties in Purple Corn (Zea mays L.) Seed and Cob.", Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. , ปีที่ 38, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 22-25