การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส

Publish Year International Journal 2
2019 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนายกฤษณะ เต็มตระกูล, exTadashi Yoshihashi, "Encapsulation of Natural Flavor from Pandanus amaryllifolius Roxb. in Rice Starch Aggregates", Food Science and Technology Research , ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2019, หน้า 577-585
2013 exPalamanit, A., exSoponronnarit, S., exPrachayawarakorn, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Effects of inlet air temperature and spray rate of coating solution on quality attributes of turmeric extract coated rice using top-spray fluidized bed coating technique", Journal of Food Engineering, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 132-138
Publish Year National Journal 1
2005 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Jourmal : Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 730-738