การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซองเพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดเชิงพาณิชย์