Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ?-glucosidaseBacterial communityBCGBig DataCereals drinksCholesterol removalData Sciencefermented rice noodlefermented rice noodlesGABAKhanomjeenlactic acid bacteriaLactobacillus plantarumPrebioticprobioticproteaseproteolytic bacteriasoybean residueSpirulinastarter cultureTetragenococcus muriaticusU2Tกรดแลคติกกระบวนการทางชีวเคมีกระบวนการผลิตกล้าเชื้อการพัฒนาสูตรการหมักขนมจีนแป้งหมักข้าวข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพาะงอกข้าวไทยข้าวยำแหนมทอดข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมมะลิแขวงจรเข้บัวแขวงจำปาสัก สปป.ลาวแขวงสามวาตะวันตกแขวงสามวาตะวันออกความคงที่ของคุณสมบัติการเป็นโปคุณสมบัติโปรไบโอติกเครื่องแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มฟังก์ชั่นเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่โคคูมิโคโรนาไวรัส 2019จุลชีววิทยาทางอาหารเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียซินไบโอติกเซมเบ้ตำบลขนงพระตำบลสากอตำรับยาสมุนไพรไทยไตปลาแห้งท้องถิ่นเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ธัญพืช โปรไบโอติกนักเก็ตแหนมเห็ดน้ำปลาเบต้า-กลูแคนแบคทีเรียแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งปฏิกรณ์ชีวภาพประเมินความเสี่ยงปริมาณกล้าเชื้อเปปไทด์แป้งข้าวใช้เอนไซม์แป้งข้าวย่อยด้วยกรดแป้งมันสำปะหลังแป้งเมล็ดทุเรียนแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าโปรติเอสโปรติโอไลติกแบคทีเรียพรีไบโอติกพรีไบโอติกส์พลีไบโอติกโพรไบโอติกโพรไบโอติกส์โพลิแซคคาไรด์โพลีแซคคาไรด์ไฟโตสเตอรอลยาสมุนไพรไทยยีน gtfยืดอายุการเก็บรักษาโยเกิร์ต (yogurt)โยเกิร์ตชนิดคนโยเกิร์ตถั่วเหลืองโยเกิร์ตพร้อมดื่มโยเกิร์ตพร้อมดื่มแช่แข็งโยเกิร์ตพืชโยเกิร์ตรูปแบบใหม่ระบบทางเดินอาหารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสมุนไพรสารสกัดตำรับยาจันทหฤทัยสารสกัดตำรับยาประสะจันทน์แดงอาหารเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (75)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of proteolytic bacteria on texture and colour quality of khanom-jeen, traditional Thai fermented rice noodlesShompoosang S., Marui J., Yodin K., Varichanan P., Panthavee W.2019Letters in Applied Microbiology
  69(5),pp. 339-345
  3
  2Rapid screening of cultural parameters for extracellular halophilic glutaminase production from tetragenococcus muriaticus FF5302 using the Plackett-Burman’s experimental designDueramae S., Varichanan P., Enomoto T.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(9)
  0
  3Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation methodShompoosang S., Marui J., Varichanan P., Dueramae S., Panthavee W.2022Food Science and Technology Research
  28(1),pp. 95-103
  0
  4Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing by Tetragenococcus muriaticus FF5302 in BioreactorDueramae S., Saah S., Shompoosang S., Varichanan P.2023Trends in Sciences
  20(4)
  0