โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร