การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตพืชไร่ที่ดอนในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผ่านการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 exApitsara Charoenphon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Dissolution of Mg Fertilizer and Its Availability in Cassava in Tropical Upland Soils", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 236-249