การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินร่วมกับการปรับอัตราธาตุอาหารหลักเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน