ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการฟอสฟอรัสของมันสำปะหลังและอ้อยกับจลนศาสตร์การดูดซํบฟอสฟอรัสและฟอสฟอรัสที่ได้จากหินฟอสเฟตต่างแหล่ง