พลวัตน์การเปลี่ยนแปลงความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินเสื่อมโทรมที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ