ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมรูปร่าง ๆ เปรียบเทียบระหว่างการให้ทางใบกับทางดินในช่วงระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ