การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: เรื่องการแนะแนวในสถานศึกษา สำหรับนิสิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว