การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์, inนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องจิตวิทยาสำหรับครู สำหรับนิสิตปริญญาตรี", วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ปีที่ 30, ฉบับที่ 96, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์, inนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี", the 4th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities – BESSH-2016 , 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น