การใช้เมไธโอนินในสัตว์ปีกและสุกร

Publish Year International Journal 2
2017 exK. Saikhlai, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, exN. Krutthai, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of whole wheat levels in diet on production performance, egg quality and Nutrient digestibility of laying hens", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, ปีที่ 53, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1480-1484
2012 inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, exYanisa Ratchadapornvanitch, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "Comparative effects of supplemental DL-2-hydroxy-4-[methylthio]Butanoic acid and DL-methionine in diet on egg production and quality in laying hens", The journal of poultry science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2012, หน้า 260-267
Publish Year National Journal 3
2013 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์พิสุทธิ์ กองแก้ว, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "ผลการเสริมดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคในอาหารต่อการเจริญเติบโต และความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนในเลือดของสุกรระยะอนุบาล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 127-130
2013 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยา เปี่ยมรอด, exเชาว์วิทย์ ระฆังทอง, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนและระดับของกรดอะมิโนที4มีซัลเฟอร์เป็ นองค์ประกอบในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตการสะสมของไขมันและเนื้อในสุกรระยะรุ่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 131-134
2013 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรพัชร สกุลไทย, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "การประเมินความต้องการ Total Sulfur Amino Acids (TSAA) ของไก่กระทงเพศผู้ ในอาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็ นวัตถุดิบหลัก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 147-150
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWararat Arparjirasakul, "Effect of Combination of Liquid Methionine and Capsaicin Supplementation in Diet on Growth Performance of Broiler Chickens under Heat Stress Condition", The 2015 International Forum – Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL 2015), 22 - 26 มิถุนายน 2015, ญี่ปุ่น