การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year National Conference 3
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, "การพัฒนารูปแบบแถวคอยเทอ้อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขาเข้าของโรงงานน้ำตาล", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exกิตติพัทธ์ อัศวมงคลศิริ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อย กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดราชบุรี", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (VCML 2013) , 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการเทอ้อยของโรงงานน้ำตาล", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (VCML 2013), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย