Conference

Article
การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อย กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดราชบุรี
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (VCML 2013)
Class
ชาติ
Date
21 - 22 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013