การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมในระดับโรงเรือน

Publish Year International Journal 2
2020 exดร.ปิยนุช ศรชัย, exW.G.van Doorn, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปาริชาติ เบิร์นส, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dendrobium orchids carrying antisense ACC oxidase: small changes in flower morphology and a delay of bud abortion, flower senescence, and abscission of flowers", Transgenic Research, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 429-442
2015 exปิยนุช ศรชัย, exดร.รักชนก โคโต, exดร.ปาริชาติ เบิร์นส, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Transformation of Dendrobium Sonia Earsakul with Antisense Carica papaya ACO1 Gene", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 125-133
Publish Year National Journal 6
2016 exปิยนุช ศรชัย, exวราภรณ์ คำพงษ์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณดีเอ็นเอในนิวเคลียสและความมีชีวิตของเรณูกล้วยไม้สกุลหวาย 25 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 227-240
2016 exศิรัชตนันท์ โรจนวิจิตร, exปิยนุช ศรชัย, exดวงกมล สัมฤทธินันท์, exหนึ่งฤทัย เดชสังกรานนท์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคสำหรับการแยกและการทดสอบความงอกของเรณูกล้วยไม้สกุลหวายบางพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 305-316
2015 exชมภูนุช ลิ้มประสาท, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินอัลลิโลพาธีของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย บอม 17 ดัดแปลงพันธุกรรม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2015, หน้า 115-125
2011 exปิยนุช ศรชัย, exรักชนก โคโต, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 255-264
2008 exรักชนก โคโต, exปาริชาติ เบิร์นส์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหนาของ Thin Cell Layer ของกล้วยไม้สกุลหวายที่มีผลต่อการเกิด PLBs ใหม่", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 255-262
2006 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของ Stylosanthes hamata และกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์เอียสกุลในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการถ่ายยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37 (2) :137-144 (2549), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2006, หน้า 137-144
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรักชนก โคโต, "THE STABILITY AND EXPRESSION OF ?-glucuronidase GENE IN TRANSGENIC Dendrobium ‘SONIA’ EARSAKUL", ISSAAS International Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย