Journal

การประเมินอัลลิโลพาธีของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย บอม 17 ดัดแปลงพันธุกรรม
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
2
115-125
เมษายน - สิงหาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-