Journal

เทคนิคสำหรับการแยกและการทดสอบความงอกของเรณูกล้วยไม้สกุลหวายบางพันธุ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
3
305-316
กันยายน - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-