การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2011 exนรากร ศรีเลิศ, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้น ภายใต้ความเข้มแสงที่ต่างกัน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 15-26