Journal

Article
การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้น ภายใต้ความเข้มแสงที่ต่างกัน
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
30
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
Page
15-26
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-