การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน

  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2547-2548)

  • inนายวุฒินันท์ คงทัด

  • inนายวุฒินันท์ คงทัด

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 2
2007 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวแบบพื้นบ้าน", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน", การนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน(วัน มศว วิชาการ), 22 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย