Conference

Article
การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวแบบพื้นบ้าน
Conference
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-