Conference

การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวแบบพื้นบ้าน
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-