Conference

Article
การสำรวจประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณเชิงคำนวณและการประเมินวัดการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 59
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มีนาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-