การศึกษาชีวจริยธรรมของนิสิต/นักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2018 exนางสาว อรรัมภา คำนูอเนก , inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจในประเด็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 60-75
Publish Year National Conference 2
2021 exณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณเชิงคำนวณและการประเมินวัดการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Pre-Service Biology Teachers’ Understanding and Reasoning about GMOs Issues", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 1 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย