Conference

Article
การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถัง 200 ลิตร
Conference
การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้" (ISBN: 9786162783531)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-