Conference

Article
Effect of Chemical Fertilizers on Protein Production by Spirulina maxima
Conference
The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012
Class
นานาชาติ
Date
14 - 15 มิถุนายน 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,15 ต.ค. 2012 - 2 พ.ย. 2012