Conference

Article
โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2553
Conference
การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ประจำปีพ.ศ.2553
Class
ชาติ
Date
9 - 10 กันยายน 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028442 ชื่อวิชา Soil Survey,7 ม.ค. 2013 - 21 ม.ค. 2013