Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย , ไทย
  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  Delphi techniqueDigital Marketing Communicationeffectiveness indicatorEffectiveness IndicatorsEnvironmentally sustainable consumption behaviorEthnographicFuture Research (EFR)FacebookFinancial Supporthealth risk behaviorHealth-risk BehaviorsIntegrated Marketing CommunicationsIntentionintention to perform behaviorIntention to SupportKineMaster ApplicationMale Undergraduate Studentsmarketing communicationMarketing CommunicatorsMental healthOil BusinessesOnline Business EntrepreneursOnline Concertonline integrated marketing communicationOnline Marketing CommunicationSocial Marketing CommunicationSubjective NormThai youthsTheory of Planned Behavior youthการตลาดเพื่อสังคมการตลาดออนไลน์การบอกต่อออนไลน์การประเมินหลักสูตรการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์การสื่อสารการตลาดสื่อออนไลน์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ความตั้งใจความตั้งใจ ความตั้งใจใช้ความตั้งใจใช้ ความตั้งใจซื้อความตั้งใจซื้อสินค้าความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารความภักดีทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทฤษฎีลำดับขั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไทยแลนด์ 4.0ธัญพืชธุรกิจน้ำมันนักท่องเที่ยวกลุ่มคนโสดนักนิเทศศาสตร์นักสื่อสารการตลาดไทยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรักภาพยนตร์ไทยภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาราธอนไมโครอินฟลูเอนเซอร์เยาวชนไทยเยาวชนระดับอุดมศึกษารถแท็กซี่สาธารณะระบบชำระเงินแบบ QR CODEร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอรี่แรงงานต่างด้าวโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคพิษสุนัขบ้าลักษณะทางประชากรศาสตร์วัยทำงานวัยทำงานตอนปลายวัยรุ่นหญิงไวรัสโคโรนา19สถาบันออนไลน์สมรรถนะเชิงวิชาชีพสมรรถนะอันพึงประสงค์สวนสัตว์สังคมออนไลน์สำนักข่าวออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์สื่อออนไลน์หนังสือนวนิยายวายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555อนาคตภาพอสังหาริมทรัพย์อิทธิพลการสื่อสารการตลาดอิทธิพลของการสื่อสารอีสปอร์ตแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน KineMasterแอปพลิเคชันทีวีออนไลน์

  Interest

  การสื่อสารการตลาด (IMC), การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ , ประชากรและการพัฒนา

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2563 - พ.ย. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2556 - ส.ค. 2560 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
  • ม.ค. 2553 - พ.ย. 2556 รองหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 68 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Investigation and recommendations on the promotion of sustainable consumption behavior among young consumers in ThailandVantamay N.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 51-58
  23
  2“3S project”: A community-based social marketing campaign for promoting sustainable consumption behavior among youthVantamay N.2019Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication
  35(4),pp. 32-49
  4
  3Using the Delphi technique to develop effectiveness indicators for social marketing communication to reduce health-risk behaviors among youthVantamay N.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  46(5),pp. 949-957
  3
  4Validating the effectiveness indicators of social marketing communication campaigns for reducing health-risk behaviors among youth in ThailandVantamay N.2017Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication
  33(1),pp. 127-146
  0