Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย , ไทย
  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  Delphi Techniquesocial marketing communicationSubjective NormThai youthstheory of planned behavior Youthการตลาดเพื่อสังคมการตลาดออนไลน์การประเมินหลักสูตรการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมการสื่อสารการตลาดสื่อออนไลน์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ความตั้งใจซื้อความตั้งใจซื้อสินค้าความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารความภักดีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์คุณค่าตราสินค้าคุณค่าตราสินค้าท้องเที่ยวเครือข่ายการสื่อสารเครือข่ายการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเครือข่ายสังคมออนไลน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องเดื่มแอลกอฮอล์โครงการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมโครงการรณรงค์ทางสาธารณสุขจริยธรรมการโฆษณาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดเลยซีรีย์เกาหลีตัวชี้วัดประสิทธิผลทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทัศนคติไทยแลนด์ 4.0ธัญพืชนักท่องเที่ยวกลุ่มคนโสดนักนิเทศศาสตร์นักสื่อสารการตลาดไทยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงบริษัทผู้โฆษณาประชากรและการพัฒนาประชากรวัยแรงงานประสิทธิผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางวิสาหกิจชุมชนผู้บริโภควัยทำงานผู้บริโภควัยทำงานตอนต้นผู้บริโภคหญิงวัยทำงานตอนต้นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้งานพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณพฤติกรรมจิตสาธารณะพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรักภาพยนตร์ไทยภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาราธอนไมโครอินฟลูเอนเซอร์เยาวชนไทยเยาวชนระดับอุดมศึกษารถแท็กซี่สาธารณะระบบชำระเงินแบบ QR CODEร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอรี่แรงงานต่างด้าวโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคพิษสุนัขบ้าลักษณะทางประชากรศาสตร์วัยทำงานวัยทำงานตอนปลายวัยรุ่นหญิงไวรัสโคโรนา19สถาบันออนไลน์สมรรถนะเชิงวิชาชีพสมรรถนะอันพึงประสงค์สังคมออนไลน์สำนักข่าวออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์สื่อออนไลน์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555อนาคตภาพอสังหาริมทรัพย์อิทธิพลการสื่อสารการตลาดอีสปอร์ตแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน KineMasterแอปพลิเคชันทีวีออนไลน์

  Interest

  การสื่อสารการตลาด (IMC), การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ , ประชากรและการพัฒนา

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2563 - พ.ย. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2556 - ส.ค. 2560 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
  • ม.ค. 2553 - พ.ย. 2556 รองหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 51 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Investigation and recommendations on the promotion of sustainable consumption behavior among young consumers in ThailandVantamay N.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 51-58
  16
  2“3S project”: A community-based social marketing campaign for promoting sustainable consumption behavior among youthVantamay N.2019Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication
  35(4),pp. 32-49
  2
  3Using the Delphi technique to develop effectiveness indicators for social marketing communication to reduce health-risk behaviors among youthVantamay N.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  46(5),pp. 949-957
  2
  4Validating the effectiveness indicators of social marketing communication campaigns for reducing health-risk behaviors among youth in ThailandVantamay N.2017Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication
  33(1),pp. 127-146
  0