Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย , ไทย
  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพบนอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ของประชากรวัยแรงงานไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 8 5 0 0
  2017 อนาคตภาพของสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับนักสื่อสารการตลาดไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570) หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 อิทธิพลของเครือข่ายการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2015 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับทัศนคติและความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจน้ามันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจยาสูบที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิผลของโครงการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2012 ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อเยาวชนระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2012 การประเมินคุณค่าตราสินค้าในโครงการรณรงค์ทางสาธารณสุขเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2006 ผลกระทบของการรับรู้ทางจริยธรรมในการโฆษณาต่อการตอบสนองทางทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของบริษัทผู้โฆษณาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0