Person Image

  Education

  • นศ.ด.(นิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
  • นศ.บ.(การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

  Expertise Cloud

  AdvertisingBasic Psychological Needsbrand equityBrand LoyaltyChinese Older AdultsCommunicationcommunication strategyCorporate Social Responsibilitycreative districtCredibilityExpectationsGreen marketingimage perceptionIntentionkhon kaen ProvinceMeaningMobile network service providersNational Broadcasting and Telecommunications CommissionNursing HomesOrganizational CultureparticipationSatisfactionSatisfactionsSatisfationSemioticSexual HarassmentSocial MediaStarbucks coffeeThai YouthsThe Theory of Planned Behaviourกระบวนการยอมรับกลยุทธ์การสื่อสารการคุกคามทางเพศการใช้งานดิสนีย์พลัน ฮอตสตาร์การตลาดสีเขียวการ์ตูนการ์ตูนเรื่องวันพีซการนับถือตนเองการโน้มน้าวใจการปฏิบัติทางพุทธศาสนาการประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคการประเมินหลักสูตรการเปิดรับสื่อการยอมรับนวัตกรรมการรณรงค์การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่การรับรู้ภาพลักษณ์การรับรู้วัฒนธรรมการรายงานข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างความหมายการสร้างความหมายเชิงสัญญะการสื่อสารการสื่อสารในองค์การการสื่อสารภายในแก่นเรื่องข่าวกีฬาออนไลน์ความกตัญญูความเชื่อทางศาสนาผู้บริโภคพฤติกรรมการชมภาพภาพยนตร์การ์ตูนภาพลักษณ์องค์กรภาวะซึมเศร้าภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่านสร้างสรรค์ยุคดิจิทัลเยาวชนไทยรายการของเกาหลีรายการโทรทัศน์รูปแบบการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารภายในแรงจูงใจแรงจูงใจ พฤติกรรมการชม รายการเกาหลีโรงพยาบาลวัฒนธรรมองค์กรวีดิทัศน์ออนไลน์วีรบุรุษศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์สตาร์บัคส์สัญญะวิทยาสัญลักษณ์สัญวิทยาสินเชื่อรถยนต์สื่อกีฬาฟุตบอลสื่อทัศน์ สื่อวีดิทัสน์ออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์สื่อสารมวลชนสื่อสารสนเทศหมูป่าอะคาเดมีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555องค์ประกอบการเล่าเรื่องอัตลักษณ์อาหารคีโตเจนิคอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอุดมการณ์

  Interest

  สื่อสารมวลชน, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารในองค์การ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2560 - ส.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (43)