ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AcceptanceadoptionASEAN communityAyutthayaBrand Loyaltycable tvcommunicationCorporate Social ResponsibilityDelphi techniquedevelopment of knowledgeDigital Literacylocal mass mediaMass MediaPerceived Ease of UsePerceived usefulnessSatisfactionsocial marketing communicationSocial Mediasocial network servicThai youthstheory of planned behavior Youthการจัดการความรู้การใช้สารสนเทศการใช้ห้องสมุดการโน้มน้าวใจการประชาสัมพันธ์ การประเมินเว็บไซต์การประเมินหลักสูตรการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่การรับรู้ความง่ายการรับรู้ประโยชน์การรู้เท่าทันสื่อการรู้สารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างความหมายการสื่อสารการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมกิจกรรมแนววิถีพุทธเกษตรกรข้อมูลขนาดใหญ่คณะมนุษยศาสตร์ความพึงพอใจเครือข่ายสังคมออนไลน์โครงการศึกษาเจเนอเรชั่นวายฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิเทศศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรีเน็ตฟลิกซ์ประชาคมอาเซียนพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยเยาวชนระดับอุดมศึกษาระบบงานเอกสารรายการโทรทัศน์สมรรถนะสารสนเทศทางการเกษตรสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ / บรรณารักษศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สื่อกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคมสื่อกีฬาฟุตบอลสื่อทัศน์ สื่อบันทึกเสียงสื่อมวลชนสื่อวีดิทัสน์ออนไลน์สื่อสร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์สื่อสารสื่อสารการเมืองสื่อสารมลชน(วิทยุ-โทรทัศน์)สื่อสารมวลชนสื่อสารสนเทศสื่อออนไลน์ในงานสารสนเทศเสพติดสื่อสังคมออนไลน์หน้าจอที่สองหลงตัวเองหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ป่าไม้ห้องสมุดดิิจิทัลห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญอนาคตภาพอัตลักษณ์อำเภอปราณบุรีอิทธิพลของสื่อออนไลน์แอปพลิเคชั่นแอฟพลิเคชั่น

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 205 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 77 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 128 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)