ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AcceptanceadoptionASEAN communityAyutthayaBrand Loyaltycable TVcommunicationCorporate Social ResponsibilityDelphi techniquedevelopment of knowledgeDigital Literacylocal mass mediaMass MediaMeaningmedia convergenceMedia literacyMedia Literacy in ThailandMobile network service providersNational Broadcasting and Telecommunications Commissionnetwork and agricultural potentialNew Theory Conceptnews valuesOil BusinessesOnline advertisementsOnline Marketing CommunicationOnline Social Marketing CommunicationOrganizational CultureparticipationPerceived Ease of UsePerceived usefulnessSatisfactionsocial marketing communicationSocial Mediasocial network servicSocially Sustainable Consumption Behavior (SSCB)Southernmost ThailandSports newsStarbucks coffeeSubjective Normssupplementary diets for weight losssustainable consumption behaviorSustainable Consumption Behavior (SCB)Sustainable Consumption Behaviors in Economic DimensionTablet computerTeaching and LearningTelecentertelevision programThaiThai Young ConsumersThai YouthThai youthsTheory of Planned Behavior Youthกลยุทธ์การสื่อสารการเคลื่อนไหวทางสังคมการจัดการความรู้การใช้สารสนเทศการใช้ห้องสมุดการโน้มน้าวใจการประชาสัมพันธ์ การประเมินเว็บไซต์การประเมินหลักสูตรการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่การรับรู้ความง่ายการรับรู้ประโยชน์การรู้เท่าทันสื่อการรู้สารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างความหมายการสื่อสารการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมกิจกรรมแนววิถีพุทธเกษตรกรข้อมูลขนาดใหญ่คณะมนุษยศาสตร์ความพึงพอใจคุณภาพการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โครงการศึกษาเจเนอเรชั่นวายฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิเทศศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรีเน็ตฟลิกซ์ประชาคมอาเซียนพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยรายการโทรทัศน์สมรรถนะสารสนเทศทางการเกษตรสารสนเทศศาสตร์สื่อสังคมออนไลน์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอำเภอปราณบุรี

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 234 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 92 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 142 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)