Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2520
  • M.S.(Transportation Engineering ), Iowa State University , สหรัฐอเมริกา, 2523
  • Ph.D.(Integrated Engineering), Ohio University, สหรัฐอเมริกา, 2541

  Expertise Cloud

  AccidentAnalytical Hierarchy ProcessBus StopCalcite WasteDistracted DrivingGeographical Information SystemLogit ModelLogit Model: Long Distance TravelModal Choice BehaviorMultinomial Logit ModelOffice Buildingold tire powderOperations and ControlsParatransitPark and Ride FacilitiesPPP PolicyPublic ParticipationPublic TransitRail InfrastructureRecreational Routered light runningred light violationResilient ModulusRest AreaWaterway AccidentWaterway Constructionกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบ AHPกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีกากแร่กากแร่แคลไซต์การขนส่งทางน้ำการคาดเข็มขัดนิรภัยและการใช้ความเร็วการใช้ความเร็วเกินกำหนดการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่การเดินทางระยะไกลการติดตามและการบูรณาการการฟื้นฟูสภาพนิเวศชนบท การปรับปรุงและยกรการลงทุนการเลือกรูปแบบการเดินทางการเลือกเส้นทางการวางผังอย่างยั่งยืน การวางผังพื้นที่ชุกำลังรับแรงแบกทานกำลังอัดแกนเดียวแก้มลิงหนองเลิงเปือยความจริงเสริมความปลอดภัยความผันแปรความพึงพอใจ การขุดลอกแหล่งน้ำ หนองหาร จ.สกลนครโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางน้ำโครงสร้างพื้นฐานทางรางงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินงานขุดใต้ดินระดับลึกดินลูกรังถนนลาดยางแถวคอยทางพิเศษที่พักริมทางเทคโนโลยีความจริงเสริมนโยบายการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ำท่วมบูรณาการ หมายถึง การรวบรวมผสมผสานหลักทฤษแบบจำลองฐานข้อมูลงานก่อสร้างแบบจำลองโลจิตแบบจำลองโลิตพหุแบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคแบบจำลองสารสนเทศอาคารแบบจำองสารสนเทศอาคารป้ายหยุดรถโดยสารป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะผู้สูงวัยพฤติกรรมการขับขี่พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางพฤติกรรมผู้ขับขี่พฤติกรรมเมาแล้วขับพื้นที่จอดแล้วจรมีส่วนร่วมเมืองอัจฉริยะโมเดลรถโดยสารกึ่งสาธารณะรถพวงมาลัยซ้ายระบบขนส่งสาธารณะระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบอ้างอิงเชิงเส้นโลจิตเวลาในการให้บริการเศรษฐกิจหมุนเวียนสายทางวิกฤติสำนักงานสิ่งรบกวนขณะขับขี่เส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางท่องเที่ยวหินคลุกอากาศยานไร้คนอาคารเขียวอุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ

  Interest

  Traffic Management, Operations and Controls

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)