Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Northeasthern University, สหรัฐอเมริกา, 2539
  • M.S.(Econnomic Policy and Planning), Northeasthern University (Boston, สหรัฐอเมริกา, 2530
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  advantagesage structureAgreement production and consumption profiles of vegetables and fruitsAgricultural SectorAgricultural WastesAgro-Ecological Analysisattribute levelsCabbageCambodiaCassavaCentral MyanmarChina rice marketCommunity developmentconsumers’ behaviorscontract attributescontract farmingCrop insuranceOil Palm IndustryVietnamwelfareกลยุทธ์กลยุทธ์แข่งขันกล้วยไม้กะหล่ำปลีการจัดการความเสี่ยงด้านราคาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้การติดตามและการบูรณาการการท่องเที่ยวการปลูกข้าวเพื่อลดโลกร้อน3การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการมีส่วนร่วมการยอมรับการยอมรับ ผู้ประกอบการปิ้งย่างการยอมรับของผู้บริโภคการยอมรับของผู้ประกอบการการรับรู้ผู้บริโภคการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างภาพลักษณ์การสร้างมูลค่าเพิ่มการสื่อสารการสูญเสียอาหารข้าวความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมความเต็มใจจ่ายความปลอดภัยโครงสร้างภาคเกษตรจังหวัดนครปฐมชีวมวลฐานชีวภาพฐานทรัพยากรชีวภาพเศรษฐกิจถ่านถ่านคุณภาพสูงธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างธุรกิจเสื้อผ้านมวัวแบบยูเอชทีน้ำส้มควันไม้น้ำอูนนิเวศนเกษตรเนื้อสัตว์ปิ้งย่างเนื้อสัตว์รมควันบทบาทของเกษตรพันธสัญญาแบบชุมชนแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้แบบแผนค่าใช้จ่ายในการบริโภคความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบปัญหาการส่งออกประกันภัยประกันภัยพืชผลประกันรายได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลานิลสดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลไม้ไทย-จีนผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย โลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผักคะน้าอินทรีย์พลวัตของโลกพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยภาคการเกษตรภาพลักษณ์มะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมีส่วนร่วมระบบ Logisticsรากหญ้ารูปแบบการจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์การส่งออกเว็บไซต์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนเศรษฐศาสตร์แรงงาน Labor Economicsสมุยเกาะสีเขียวสารก่อมะเร็งหญ้าแฝกอาเซียนอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labor Economics, Quantitative Analysis in Agricultural Economics, Theory Economics, เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The impact of age structure on technical efficiency in thai agricultureSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 539-545
  17
  2Changing age structure and input substitutability in the Thai agricultural sectorSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(3),pp. 259-263
  15
  3Consumer's behavior and rice attributes for Thai HomMali Rice in Sichuan Province of ChinaBunyasiri I.N., Sirisupluxana P.2018Journal of Business and Retail Management Research
  12(2),pp. 242-252
  5
  4Resource tenure and sustainable land management — case studies from Northern Vietnam and Northern ThailandNeef A., Sirisupluxana P., Wirth T., Sangkapitux C., Heidhues F., Thu D.C., Ganjanapan A.2007Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
  (9783540712213),pp. 317-334
  2
  5Stakeholders’ Preferences towards Contract Attributes: Evidence from Rice Production in VietnamTuyen M.C., Tuyen M.C., Sirisupluxana P., Bunyasiri I., Hung P.X.2022Sustainability (Switzerland)
  14(6)
  2
  6Rice Contract Farming in Vietnam: Insights from a Qualitative Study †Tuyen M.C., Tuyen M.C., Sirisupluxana P., Bunyasiri I., Hung P.X.2021Engineering Proceedings
  9(1)
  2
  7Perceptions, Problems and Prospects of Contract Farming: Insights from Rice Production in VietnamTuyen M.C., Tuyen M.C., Sirisupluxana P., Bunyasiri I., Hung P.X.2022Sustainability (Switzerland)
  14(19)
  1
  8Assessing processes of change and innovation in smallholders agriculture around Tonle Sap Lake, CambodiaKhan D., Khan D., Pillot D., Sirisupluxana P.2022Songklanakarin Journal of Science and Technology
  44(1),pp. 66-71
  0
  9Resource Tenure and Sustainable Land Management — Case Studies from Northern Vietnam and Northern ThailandNeef A., Sirisupluxana P., Wirth T., Sangkapitux C., Heidhues F., Thu D.C., Ganjanapan A.2007Environmental Science and Engineering
  ,pp. 317-334
  0