แนวโน้มผลงานของศิริศักดิ์

Journal

บทความของศิริศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, "Development of blades for rotary tiller for use in Thai soils", Journal of Food, Agriculture and Environment, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3-4 PART 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 1336-1344
2010 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "Variations of torque and specific tilling energy for different rotary blades", International Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 1-14
Publish Year National Journal 2
2019 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exจิรายุ แย้มพรายดี, "ผลเนื่องจากมุมหลบที่ส่วนตรงใบมีดจอบหมุนที่มีต่อลักษณะทอร์กและพลังงานการไถพรวนจำเพาะ", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 44-55
2017 exรุจิภาส คงกลํ่า, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การพรวนกลบวัสดุอ้อยในไร่หลังการเก็บเกี่ยวด้วยไถจานชนิดใช้กำลังขับ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 23-26

Conference

การนำเสนอบทความของศิริศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Gang Angle and Speeds on Covering Efficiency and Power Consumption of a Trash Covering Powered Disc", Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Interaction Forces Acting on a Newly-Design Rotary Blade for Thai Walking Tractor", 19th International Conference on Food and Agricultural Engineering, Bali Indonesia Oct 23-24, 2017, 19 (10) Part XV., 23 - 24 ตุลาคม 2017, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, exAniwat Bamrungwang, "Preliminary Performance Test of Trash Incorporator Using Powered Disc Tiller", XXIX ISSCT 2016 CONGRESS, 5 - 8 ธันวาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 exจิรายุ แย้มพรายดี, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของมุมหลบบริเวณส่วนตรงใบมีดที่มีต่อพลังงานการไถพรวนจำเพาะของใบมีดจอบหมุน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2016 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, exอนิวรรต บํารุงวงศ์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์พรวนกลบเศษวัสดุอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 8-10 กันยายน 2559, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exไชยพล มงคล, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสมรรถนะเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต่างชนิดสำหรับรถแทรกเตอร์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exจิรายุทธ กิจกล้า, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, "การสั่นสะเทือนและการส่งผ่านการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520020]