Journal

Article
ผลเนื่องจากมุมหลบที่ส่วนตรงใบมีดจอบหมุนที่มีต่อลักษณะทอร์กและพลังงานการไถพรวนจำเพาะ
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
Volume
25
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
44-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-