Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Agriculture and Forest Engineering) , University of Tsukuba , JAPAN
 • M.S. ( Agricultural and Forest Engineering ), Tsukuba University , JAPAN
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

bulk densityCompactiondisc tillerGeneva mechanismlabor farmingmechanized farmingpenetration resistancerotary bladeRotary harrowRotary tillerSoil compactionstress statestress state transducerSubsoilersugarcanetrailerTrashก๊าซชีวภาพการจัดการดินการวางแผนการผลิตการอัดแน่นของดินกำลังจำเพาะที่เพลาอำนวยกำลังกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเกษตรข้อตาอ้อยข้าวเปลือกเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องฉีดพ่นสารเคมีเครื่องแช่ท่อนพันธุ์เครื่องพรวนจอบหมุนดินดานไถจานชนิดใช้กำลังขับไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครงไถผาลสามไถระเบิดดินดานไถระเบิดดินดานชนิดสั่นไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงไถระเบิดดินดานแบบขาไถยกตัวได้ไถระเบิดดินดานแบบยกขาไถได้ทอร์กท่าจีนเทรลเลอร์แทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ธาตุอาหารนาข้าวน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะพร้าวบริบทไทยแลนด์ 4.0แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มใบมีดจอบหมุนใบมีดจอบหมุนวปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยแปลงเพาะปลูกอ้อยผักกาดขาวผักตบชวาเผาใบอ้อยแผนภูมิการไหลฝุ่นซังข้าวโพดพรวนกลบใบอ้อยไถจานชนิดใช้กำลังขับพรวนจอบหมุนพรวนแนวดิ่งพลังงานพลังงานไถพรวนจำเพาะพืชพลังงานเพียโซมะละกอมุมหลบแม่น้ำรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังรถเกี่ยวนวดข้าวรถตัดอ้อยรถไถเดินตามรถแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์ การขนส่ง อ้อยรถแทรกเตอร์ แรงฉุดลาก การลื่นไถล การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์รถบรรทุกระบบวัดความแข็งดินแรงฉุดลากแรงบิดสูงลดการเกิดโรคใบขาวโลจิสติกส์วัสดุอาศัยสิ่งแวดล้อมไส้เดือนดินหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรห่วงโซ่อุปทานการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรองุ่นอบแห้งอ้อยอ้อยตออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอาเซียนอุตสาหกรรมเกษตรอุปกรณ์ไถจอบหมุนอุปกรณ์ไถจาน

Interest

เครื่องจักรกลเกษตร

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)