แนวโน้มผลงานของเบญจพล

Journal

บทความของเบญจพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทความแต่ละ Quartile ของเบญจพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทความแต่ละ TCI Group ของเบญจพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year International Journal 5
2022 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanit Thanadirek, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Topology Optimization-Based Reinforced Concrete Beams: Design and Experiment", Journal of Structural Engineering, ปีที่ 148, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 04022154-1-4022154-15
2016 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApichatyakul, Chanachat, exLerdsivanon, Nattiya, "Model Verification of Thai Historic Masonry Monuments", JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016
2014 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanachat Apichatyakul, exNattiya Lerdsivanon, "Model Verification of Thai Historic Monuments", Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, พฤศจิกายน 2014, หน้า 0-0
2011 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Topology optimization of reinforced concrete beams by a spread-over reinforcement model with fixed grid mesh", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 95-100
2011 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design development of wood-plastic for building louver faรงade", Procedia Engineering, ปีที่ 21, กันยายน 2011, หน้า 147-154
Publish Year National Journal 7
2021 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exธนภูมิ อัตตฤทธิ์, "การตรวจสอบแบบจำลองโครงสร้างเจดีย์วัดชิโนรสารามวรวิหาร", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 63-79
2011 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของวิศวกรโครงสร้างในสภาวะโลกที่กำลังร้อน", Construction and Property, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 52-54
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษาวิศวกรรมโครงสร้างขั้นสูง", โยธาสาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 12-17
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง:นักออกแบบรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม", Construction and Property, ปีที่ 4, ฉบับที่ 20, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 65-67
2008 exอดิสร เปลี่ยนจิตรดี, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแบบสรีระเหมาะที่สุดของคานไม้ประกอบเหล็กในสภาวะประลัย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 1-11
2007 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประวัติพัฒนาการและแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงสร้าง", โยธาสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007, หน้า 12-29
2006 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exศิรเดช สุริต, "รูปแบบแนะนำ: แนวทางปฏิบัติในการควบรวมแบบสรีระภาพเหมาะที่สุดเพื่อการออกแบบโครงสร้าง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2006 - มีนาคม 2007, หน้า 1-9

Conference

การนำเสนอบทความของเบญจพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year International Conference 5
2014 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exจรุงจิตต์ สุขสวัสดิ์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sustainable Design: Case Study of a Detached Housing in Bangkok", International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development, 27 - 29 สิงหาคม 2014, โคราช นครราชสีมา ประเทศไทย
2013 exThitisan Kerdchairit, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "An Alternative Design for Steel Roof Truss by Topology Optimisation", The forth Tokyo Tech - KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, Tokyo ญี่ปุ่น
2012 exThanit Thanadirek, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Reinforced Concrete Deep Beams by Topology Optimization: Design and Experiment", Tokyo Tech-KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 1 - 2 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Structural Technology and Innovation for Sustainable Development", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exSiradech Surit, "Topology Optimization for Sustainable Development: Case Study", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2017 exชุติมา สอิ้งทอง, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณค่า ความเชื่อ บรรทัดฐาน และ พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exธิติศานต์ เกิดชัยฤทธิ์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบทางเลือกของโครงหลังคาเหล็กโดยการประยุกต์ใช้วิธีโทพอโลยีเหมาะที่สุด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 พฤษภาคม - 10 กันยายน 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exธนิตย์ ธนาดิเรก, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบคานถ่ายแรงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุด", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 , 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2011 exจิระพัฒน์ จิระภาพันธ์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การหาสรีระที่เหมาะสุดของคานคอนกรีตอัดแรง", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exเนาวรัตน์ มุ่งเจริญ, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การทำอิฐก่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับโบราณสถานในประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและกำลังรับน้ำหนักตามแนวแกนของลำไม้ไผ่ตง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่15, 13 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการรับแรงดัดของลำไม้ไผ่ตง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่15, 13 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exณัฐิยา เลิศศิวนนท์, "การวิเคราะห์และบ่งชี้คุณสมบัติทางพลศาสตร์ของโบราณสถานอิฐก่อทรงระฆัง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400343]