Person Image

  Education

  • B.Eng. (Civil Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.S. (Engineering (Construction Management),, University of Colorado at Boulder, สหรัฐอเมริกา
  • Doctoral Candidate (Construction Engineering and Infrastructure Management), Asian Institute of Technology, ไทย

  Expertise Cloud

  building databaseCompetitivenessConstruction FirmsConstruction industryconstruction materialsConstruction wasteContractorEnvironmental Burdenfacility managementKnowledge Managementlatexlatex glueLearning CultureLocal ContentOrganization Managementproject knowledgeproject planningPublic buildingsResidential DesignResource-based viewresourcesResult Comparisonsafetyself-sufficient architectureSMEsspace databasespace utilityStrategic assetStrategic ManagementStrategic PlanStructural Equation Modellingsuburban housingSufficiency EconmySufficiency EconomysurfactantsustainabilitySustainableSustainable BuildingSustainable Business ManagementSustainable commutingSustainable ConstructionSustainable designSustainable developmentWaste managementการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการชลประทานโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานในการเดินและขี่จักรยานงบประมาณชิ้นส่วนประกอบสำเร็จรูปโซล่าเซลล์ฐานข้อมูลต้นแบบของสังคมทรัพยากรที่จัดเก็บความรู้ที่อยู่อาศัยเขตชานเมืองเทคโนโลยีบริษัทที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบจาลองสมการโครงสร้างประสิทธิภาพวปัญหาและอุปสรรคผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมแผนยุทธศาสตร์พฤติกรรมการออกแบบอย่างยั่งยืนภาระต่อสิ่งแวดล้อมววัสดุก่อสร้างมหาวิทยาลัยรถโดยสารประจำทางรรยากาศความปลอดภัยระยะเวลาคืนทุนรูปแบบการเดินทางแรงจูงใจวัสดุก่อสร้างวิชาชีพวิศวกรวิธีถดถอยพหุวิศวกรรมคุณค่าวิศวกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงสถาปัตยกรรมพอเพียงสถาปัตยกรรมยั่งยืนสถาปัตยกรรมสีเขียวสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาสาเหตุของความล่าช้าสาเหตุงานเปลี่ยนแปลงสำนักชลประทานสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหลักเกณฑ์และวิธีการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์องค์กรการก่อสร้างองค์ประกอบไทยองค์ประกอบในภูมิภาคอาคารเขียวอาคารชุดพักอาศัยอาคารที่พักคนงานอาคารภาครัฐอินเวอร์เตอร์อุปสรรคแอลอีดี

  Interest

  Sustainable Construction, Organization Management, Sufficiency Econmy

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Key knowledge factors in Thai construction practiceTeerajetgul W., Chareonngam C., Wethyavivorn P.2009International Journal of Project Management
  27(8),pp. 833-839
  41
  2Strategic assets driving organizational capabilities of thai construction firmsWethyavivorn P., Charoenngam C., Teerajetgul W.2009Journal of Construction Engineering and Management
  135(11),pp. 1222-1231
  24
  3Problems and barriers affecting sustainable commuting: Case study of people’s daily commute to Kasetsart University, Bangkok, ThailandWethyavivorn P., Sukwattanakorn N.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  329(1)
  3
  4Tacit knowledge capture in Thai design and consulting firmsWethyavivorn P., Teerajetgul W.2020Journal of Construction in Developing Countries
  25(1),pp. 45-62
  3
  5A study on the contractor’s attitude and behaviour of construction waste management in ThailandPratoommanee T., Wethyavivorn P.2018Proceedings of the Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering
  (216379)
  1
  6Topology Optimization-Based Reinforced Concrete Beams: Design and ExperimentWethyavivorn B., Surit S., Thanadirek T., Wethyavivorn P.2022Journal of Structural Engineering (United States)
  148(10)
  0