Conference

Article
การศึกษาพฤติกรรมและกำลังรับน้ำหนักตามแนวแกนของลำไม้ไผ่ตง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่15 (ISBN: 9789745232327)
Class
ชาติ
Date
13 พฤษภาคม 2010
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-