Conference

พฤติกรรมการรับแรงดัดของลำไม้ไผ่ตง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่15 (ISBN: 9789745232327)
ชาติ
13 พฤษภาคม 2010
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-