แนวโน้มผลงานของลักษณ์

Journal

บทความของลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Journal 1
2011 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation in Total Mixed Ration on Production Performance and Costs of Growing-Finishing Rabbits", Journal of ISSAAS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 284-284

Conference

การนำเสนอบทความของลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Conference 3
2014 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระดับโปรตีนที่ต่างกันในอาหารผสมสำเร็จต่อคุณภาพเขากวางอ่อนและสมรรถภาพการผลิตของกวางรูซ่า", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Age and Iron Injection on Performance and Hematological Values of Sheep during Venipuncture Period", Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress, 30 พฤศจิกายน 2012, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation in total Mixed Ration on Production Performance and Cost of Growing-Finishing Rabbits", ISSAAS International Congress 2010 , 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 4
2013 exนางสาวนารีรัตน์ สอาดเอี่ยม, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inนายนครไชย อันชื่น, "อิทธิพลของการใช้กากถั่วเหลืองที่ ทรีตด้วยผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาในอาหารผสมครบส่วนต่อการสะสมไนโตรเจน และสมรรถภาพการผลิตของแกะระยะรุ่น.", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 , 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปัจจัยด้านอายุและการให้เลือดต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาของแกะ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "ผลของใบมันสำปะหลังแห้งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและจำนวนไข่พยาธิรวมในมูลแกะ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2007 exเดชภาฑร วงศ์เดชขจร, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารแทนนินจากกระถินสดต่อการลดจำนวนไข่พยาธิกลุ่มสตรองไจลิดในอุจจาระและอัตราการเจริญเติบโตของแพะ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=360033]