Conference

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นานาชาติ
7 ธันวาคม 2014
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ผลของระดับโปรตีนที่ต่างกันในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพเขากวางอ่อนของกวางรูซ่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การขายเขากวางอ่อนให้กับสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย,8 ธ.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015