Conference

Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation in total Mixed Ration on Production Performance and Cost of Growing-Finishing Rabbits
ISSAAS International Congress 2010
นานาชาติ
14 - 18 พฤศจิกายน 2010
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
-
-

Author

Output From Project

ผลของการเสริมผักตบชวาแห้งในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระต่ายรุ่น-ขุน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,20 ต.ค. 2010 - 23 ต.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นายเสน่ห์ ม่วงกล่อม (เกษตรกรผู้เลี้ยงกระต่าย) การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรสามารถนำผักตบชวาเป็นส่วนประกอบของอาหารผสมสำเร็จของกระต่าย และลดต้นทุนค่าอาหารกระต่าย,1 ธ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2011