Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศศิเทพ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศศิเทพ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159372 ชื่อวิชา Science Communication,4 พ.ย. 2013 - 30 มี.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสาธิตฯ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์,24 ก.ค. 2013 - 10 ธ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาแนวคิดด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์,9 ก.ค. 2013 - 10 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :- แหล่งทุน :-,1 ก.ค. 2014 - 11 ก.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Zoology,2 มี.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของศศิเทพ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นเอกสารของรายงานการวิจัยเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,25 ก.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2017
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(Thailand One Health University Network:THOHUN) ในฐานะเครือข่ายได้นำความรู้และกิจกรรมเข้าไปร่วมการนำเสนอและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใด้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านการมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพของประเทศต่อไป,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019