Journal

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ. ศ. 2558
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
28
2
127-137
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นเอกสารของรายงานการวิจัยเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,25 ก.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2017