Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิขัณฑ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิขัณฑ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการผลิตเยื่อจากยูคาลิปตัสฟอกขาว แหล่งทุน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษต,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรแป้งมันสำปะหลังทางเคมี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2005
  2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟอกขาวเปลือกในปอสาญี่ปุ่น แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2003 - 24 ก.พ. 2005
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อกระดาษจากปอแก้วเพื่อทดแทนเส้นใยยาวที่นำเข้า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,15 มึ.ค. 2005 - 15 พ.ค. 2006
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก.,28 ก.พ. 2006 - 27 ก.พ. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2013
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,28 ก.พ. 2006 - 27 ก.พ. 2007
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเยื่อและกระดาษจากเปลือกไม้กัญชง,1 ก.ย. 2006 - 31 ธ.ค. 2006