Conference

Article
การพัฒนาฟอกขาวเปลือกในปอสาญี่ปุ่น
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อกระดาษจากปอแก้วเพื่อทดแทนเส้นใยยาวที่นำเข้า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,15 มี.ค. 2005 - 15 พ.ค. 2006