Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรแป้งมันสำปะหลังทางเคมี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2005