Conference

Article
สมบัติเยื่ออินทรีย์ของไม้สนสามใบ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2013